Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego gigabajty.pl

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin (zwany dalej jako "Regulamin") określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.gigabajty.pl (zwany dalej jako "Sklep").
Podmiot, który korzysta ze Sklepu (zwany dalej jako "Klient") obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na brzmienie postanowień Regulaminu winien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Sklepu.

Właścicielem Sklepu gigabajty.pl jest:

GT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-687, os. Stefana Batorego 14i, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520324, NIP 9721251010, (zwany dalej jako „Właściciel Sklepu”).

Karty internetowe: Karty SIM pre-paid dowolnej sieci, posiadające na koncie transfer internetowy do wykorzystania na terenie Polski, o ile w ofercie nie określono inaczej.

Informacje ogólne

Właściciel Sklepu prowadzi w ramach Sklepu sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają 23% podatek VAT.

Do każdego zakupionego produktu załączony jest paragon zakupu. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę prosimy o zaznaczenie tej informacji w trakcie składania oferty kupna. W informacji powinny się znaleźć wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury.

Klient może założyć konto Klienta w Sklepie. Podczas zakładania konta Klient obowiązany jest wyrazić zgodę na brzmienie Regulaminu. Z chwilą rejestracji konta Klienta w Sklepie zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej jako "Umowa").
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep umożliwia Klientowi  bezpłatnie m.in. następujące usługi:
- założenie i utrzymywanie konta Klienta
- korzystanie z usługi typu newsletter
- korzystanie z funkcjonalności Sklepu

Składanie i realizacja zamówień

Zamówienie w Sklepie można składać za pomocą jego interfejsu 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Klient obowiązany jest podać prawidłowe dane kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu.
Podanie błędnych danych lub nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

Poprzez złożenie zamówienia Klient składa ofertę kupna towarów wskazanych w zamówieniu.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sklep zamówienia.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą opłacenia zamówienia przez Klienta.

Klient, który zakupi w Sklepie Kartę internetową jest zobowiązany do rejestracji karty we własnym zakresie na dane wysłane droga mailową przez Właściciela Sklepu po opłaceniu zamówienia. Właściciel Sklepu zastrzega prawo do odmowy zrealizowania zamówienia na karcie SIM dostarczonej przez Klienta.

W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie.
Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
Każde zamówienie może być anulowane przez Klienta do czasu zarejestrowania karty przez Klienta, pisząc na adres: info@gigabajty.pl.
W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia, automatycznie zostaje anulowane (nie dotyczy zamówień, w stosunku do których wybrano opcję płatności za pobraniem).
W wypadku, gdy Właściciel Sklepu nie może zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Właściciel Sklepu może - po uzgodnieniu z Klientem - zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę. W takim przypadku Klient ma prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w rozdziale Odstąpienie od umowy, którego postanowienia znajdują się poniżej, z tym zastrzeżeniem, że koszty zwrotu towaru w takim wypadku pokrywa Właściciel Sklepu.

Kupujący w serwisie internetowym upoważnia sprzedającego do zawarcia w jego imieniu umowy z urzędem pocztowym w zakresie niezbędnym do uzyskania usługi pocztowej związanej z zakupionym towarem oraz płatnością za tą usługę.
Wobec czego kwoty uzyskane przez pełnomocnika na potrzeby wykonania czynności prawnej objętej pełnomocnictwem nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem VAT. W konsekwencji tego nie stanowią również podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, z tych samych powodów. Nie następuje więc refaktura, a jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu VAT, nie jest również ujmowany w ewidencji podatkowej.
Pełnomocnictwo takie jest nieopodatkowane opłatą skarbową. Kupujący zatem za darmo upoważnia sprzedającego do zakupu usługi pocztowej w jego imieniu i na jego rachunek.
Mając powyższe na uwadze, firma GT Sp. z o.o. nie wystawia paragonów ani faktur VAT na usługi Poczty Polskiej.

Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Sposoby płatności

Możliwe są następujące formy płatności:
- przelewem na konto Właściciela Sklepu (niezbędne informacje do realizacji przelewu, w tym numer konta bankowego Właściciela Sklepu i numer zamówienia zostaną przesłane na życzenie Klienta)
- płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24 (do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie konta jednym z 18 banków umożliwiającym realizację takich przelewów)
- płatność elektroniczna kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24 (do realizacji płatności niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez serwis payU.pl np. VISA, MasterCard)
- za pobraniem - płatność gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze towaru (przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
W przypadku wybrania przedpłaty w dowolnej formie, towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Właściciela Sklepu.

Reklamacje

W razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową, należy o tym fakcie powiadomić Właściciela Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres info@gigabajty.pl lub w formie pisemnej, na adres siedziby Właściciela Sklepu.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
- imię i nazwisko (nazwa firmy) Klienta
- adres do korespondencji
- numer zamówienia (jeśli zostało złożone)
- opis, na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową
- określenie roszczenia
- podpis Klienta w przypadku składania reklamacji drogą pisemną.
O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przez Właściciela Sklepu zgłoszenia reklamacyjnego.
Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do postępowania reklamacyjnego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
W razie konieczności odesłania towaru do Właściciela Sklepu lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, przed odesłaniem towaru zalecane jest skontaktowanie się Klienta z Właścicielem Sklepu w celu ustalenia nieuciążliwego dla Klienta sposobu odesłania towaru, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem której przesyłka zostanie odesłana. Preferowaną firmą do odesłania przesyłki reklamacyjnej jest Poczta Polska. Odesłanie wadliwego towaru odbywa się na koszt Właściciela Sklepu.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm.). Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

W przypadku Kart internetowych odstąpienie od umowy jest możliwe tylko do czasu zarejestrowania karty przez Klienta. Po zarejestrowaniu karty odstąpienie od umowy nie jest możliwe na mocy tekstu ustawy ("Powyższe uprawnienie nie przysługuje w wypadkach [...] świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą").

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Powyższe uprawnienie nie przysługuje w wypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej,
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
- dostarczania prasy, usług w zakresie gier hazardowych.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Właściciel Sklepu uprzejmie prosi - o ile to możliwe - o odesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu. Brak oryginalnego opakowania nie będzie jednak w żaden sposób wpływał na skuteczność takiego odstąpienia.

Prawa autorskie i ochrona baz danych

Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Wszelkie modyfikacje zawartości strony internetowej Sklepu są zabronione.
Informacje zamieszczone w ramach Sklepu (opisy, zdjęcia) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Sklepu lub właścicieli tych informacji.
Korzystanie ze Sklepu dozwolone jest wyłącznie bezpośrednio za pomocą dostarczanego przez Sklep interfejsu.
Baza danych produktów Sklepu zawarta na stronie internetowej www.gigabajty.pl podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 ze zm.). Producentem bazy danych w rozumieniu powyższej ustawy jest Właściciel Sklepu.

Postanowienia końcowe

Zarówno Umowa jak i umowa sprzedaży, zawierane są w języku polskim.
Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, zaktualizowana przeglądarka internetowa z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script i apletów Java (zalecane przeglądarki: Internet Explorer; Firefox; Opera; Google Chrome; Safari), włączona obsługa plików cookies.
Klient winien mieć jednak świadomość, iż nikt nie jest w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa transmisji danych przy wykorzystaniu sieci Internet. Tym samym pomimo wysiłków, Właściciel Sklepu nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa informacji przesyłanych do lub z Sklepu.
Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Klienta lub Właściciela Sklepu - woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia konta przez Klienta.
W ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, Klienta obowiązuje całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Właściciel Sklepu zapewnia Klientowi dostęp do aktualnej informacji o:
- szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
- funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Właściciela Sklepu do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się niezgodne z prawem, należy uznać je jako nieważne.